Att köra med utländskt körkort i Sverige

korkort
Körkort ger en fantastisk frihet och öppnar möjligheter – som förare av bil, moped och MC kan du ta dig nästan vart som helst när som helst. För att upptäcka nya platser eller återkomma till välkända, för att underlätta sin vardag eller skapa äventyr för lediga dagar vill många ha tillgång till körkort och bil. Många förare vill köra även i andra länder än där de skaffat sitt körkort.

De svenska körkorten fungerar bra i många andra länder och många utländska körkort fungerar bra i Sverige. Läs mer om svenska körkort i andra länder i tidigare artikel.

De allra flesta med utländskt körkort få även köra bil i Sverige, men krav finns på hur körkortet ska se ut och vilken information det ska visa. I många fall krävs internationella, översatta eller utbytta körkort.

Vad visar ett körkort?
Ditt körkort visar att du har behörighet att köra (eller i vissa länder övningsköra) ett visst fordon. I många länder visar kortet även om körkortsinnehavaren andast får köra under vissa villkor. Sådana villkor kan handla om fordonets maxvikt eller tekniska utrustning, förarens hälsotillstånd eller behov av hjälpmedel för exempelvis syn eller hörsel. Olika länder utfärdar och godkänner körkort på olika sätt och efter olika krav. Ibland krävs godkända förarprov, men ibland kan det räcka med att man köpt en bil eller börjat övningsköra. Ibland måste körkortsinnehavaren ha fyllt 20 år, ibland 18 och ibland kan någon vara så ung som 16 år. Tyngre fordon som bil med stor husvagn, tung MC eller buss med släp kräver i många länder att du fyllt 21 eller 24. Eftersom kraven är så olika i världen kan man inte säga exakt vilka kunskaper och färdigheter en person med körkort verkligen har.

Svenska körkort
I Sverige har körkort utfärdats i över 100 år och körkortsreglerna är mycket hårt kontrollerade. För att få övningsköra här måste du ha intyg på personlig lämplighet och god hälsa, du behöver övningsköra med handledare eller på trafikskola och du måste genomföra två särskilda riskutbildningar. Därefter görs både ett teoretiskt och ett praktiskt körprov – så kallat teoriprov och uppkörning. Den som klarar båda delarna får sitt körkort, och det är sedan giltigt i tio år. På korten finns foto och personuppgifter tillsammans med kontrolluppgifter och information om vilket fordon man har rätt att köra. Eventuella villkor om glasögon, automatväxel och så vidare finns också.

Förarproven görs hos Trafikverket, men det är Transportstyrelsen som utfärdar och håller koll på alla körkort i det svenska körkortsregistret. Vid grövre trafikbrott eller sjukdom kan Polisen eller Transportstyrelsen återkalla svenska körkort i upp till tre år. Du kan även själv, som körkortsinnehavare, be om att få ditt kort indraget.

Eftersom svenska kort har foton, namn och namnteckning kan de användas som godkänd ID-handling. Med anledning av detta byts de ut regelbundet så att foto och information hålls aktuellt. I andra länder, exempelvis Tyskland, byts inte körkortet ut och i flera länder saknas foto på körkortshandlingen. Dessa fungerar inte för identifikation.

Internationella överenskommelser
Även om många krav och villkor skiljer sig mellan världens länder har de flesta enats om följande principer för giltiga körkort:

1. Körkortet ska vara skrivet på engelska, tyska eller franska. Om det inte är det gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning.

2. Körkortet ska ha ett välliknande och aktuellt foto. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med en giltig identitetshandling med foto.

I de flesta länder gäller nästan alla länders körkort för körning vid kortare besök – det är en gemensam överenskommelse som oftast fungerar bra. Eventuellt behövs internationellt körkort, vilket är ett översättningsdokument som kompletterar det vanliga körkortet.

Vid bosättning i ett nytt land gäller dock utländska körkort bara en period, exempelvis ett år, och efter det måste inhemskt körkort skaffas. Detta kan kräva förarprov och teoriprov. Mer om det nedan.

Vilka körkort gäller var och när?
Om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land är det alltså i många fall giltigt även i Sverige. Det är dock alltid svenska trafiklagar och körkortslagar som gäller i Sverige. Du måste exempelvis ha fyllt 18 år för att få köra bil och 24 år för tung motorcykel, du måste följa trafikreglerna och hålla hastighetsbegränsningarna. Bestämmelserna om när ett körkort kan bli omhändertaget av polis eller återkallat av Transportstyrelsen gäller även för utländska körkort.

När du kör fordon i Sverige måste du alltid ha ditt körkort med dig. Om körkortet är borttappat, omhändertaget av polis eller inlämnat på en myndighet får du inte köra bil, MC eller annat fordon.

Om ditt utländska körkort inte har ett foto måste du som förare, direkt vid kontroll, kunna visa annan giltig identitetshandling. Om körkortet inte är skrivet på ett godkänt språk måste det finnas en bestyrkt översättning på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Översättningen ska vara gjord av en godkänd tolk eller översättare i ditt hemland eller i Sverige.

Körkort som är utfärdade i Europa uppfyller ofta kraven ovan, men i andra fall gäller korten bara under vissa förhållanden, med kompletteringar och i viss tid.

Körkort från europeiska länder.
För att underlätta både för alla europeiska körkortsinnehavare och alla trafikkontrollanter har Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gjort överenskommelser kring gemensamma körkortsregler.

Körkort som utfärdas efter den 19 januari 2013 har samma utseende och innehåll inom hela EES (= alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge). Man har harmoniserat kraven kring till exempel åldersgränser, vilken information som ska stå på kortet och hur det ska se ut.

Ett sådant körkort är giltigt i Sverige så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats. Ditt EES-körkort är giltigt oavsett om du är på besök i Sverige eller om du blivit folkbokförd här. Icke-europeiska måste dock bytas ut inom ett år efter folkbokföring.

Med ett körkort utfärdat i en EES-stat får du också vara handledare vid privat övningskörning, om du uppfyller övriga krav för det.

Sedan 90-talet indelas alla körkort, enligt europeisk standard, i ett antal klasser – A, B, C, D och E. Dessa klasser visar vilka fordonstyper du får köra, till exempel motorcykel för A-körkort och personbil för B-körkort, personbil med tungt släp för BE. Kombinationerna och gränserna för olika fordonsvikter kan dock variera mellan europeiska länder. Den som till exempel ska köra bil med påkopplad husvagn måste kontrollera reglerna för vikt och körkort i respektive land. Det finns nämligen nationella övergångsregler som skiljer sig åt och som kan ställa till det då enskilda polismän eller kontrollanter inte har någon skyldighet att känna till vilka regler som gäller i de olika medlemsländerna.

De europeiska körkorten innehåller även information om specialvillkor. Det kan exempelvis krävas att föraren använder glasögon eller hörapparat, att bilen är automatväxlad, att bussen får ha högst ett givet antal passagerarplatser eller att fordonets vikt eller motoreffekt inte överskrider en angiven gräns. Dessa villkor gäller då även i andra länder om ditt körkort översätts eller byts ut till/från ett utländskt.

Ett giltig körkort som är utfärdat inom ESS gäller alltså i hela EES, inklusive Sverige. Du som besöker Sverige eller flyttar hit från ett EES-medlemsland behöver inte byta ut eller komplettera ditt körkort, men om du är bosatt här och körkortets giltighetstid i ursprungslandet går ut rekommenderas du att ansöka om ett förnyat hos Transportstyrelsen i Sverige. Att byta sitt europeiska körkort mot ett svenskt går oftast lätt och är inte komplicerat. Se mer nedan.

Specialregler för Schweiz och Japan
Det är således helt frivilligt att byta ut EES-länders körkort till svenska. Andra länders körkort blir dock ogiltiga ett år efter att körkortsinnehavaren blivit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer från icke-EES-länder, permanent bosatta i Sverige, måste skaffa nytt kort eller byta ut sitt utländska inom tolv månader.

Grundregeln är att endast körkort utfärdat inom EES får bytas ut mot ett svenskt körkort, men som de flesta andra regler har även detta undantag: Körkort från Schweiz och Japan kan, utan nya förarprov, bytas ut mot svenska. Reglerna vid utbyte är lite annorlunda då de inte är helt frivilliga. Dessutom krävs läkarintyg eller hälsodeklaration för att utbytet ska godkännas.

Du får köra på schweiziskt eller japanskt körkort medan du är på besök i Sverige eller om du inte bott här mer än 12 månader eller studerat i max 6 månader. Körkorten från Schweiz och Japan är dessutom giltiga i Sverige under samma förhållanden som i ursprungslandet. Giltighetstid, fordonstyp eller de särskilda villkor (krav på glasögon, automatväxel osv) som finns på dessa kort gäller även i Sverige. Precis som för kort utfärdade inom EES gäller dessa körkort både för dig själv som förare och för dig som handledare åt någon som vill ta eget körkort.

Utbyte av utländskt körkort till svenskt
När en förare som är permanent bosatt i Sverige, eller studerar här under längre tid, ska byta ut sitt utländska körkort mot ett svenskt kan detta göras ganska enkelt i de fall då de aktuella korten är utfärdade i Schweiz, Japan eller en EES-stat. Andra länders körkort kan inte bytas ut. Du kan inte byta ett körkort från t.ex. Syrien, Afghanistan eller Somalia.

För att få byta ut ditt körkort mot ett likvärdigt svenskt måste du kunna uppvisa ett giltigt körkort från det aktuella landet samt vara permanent bosatt i Sverige eller studera här i mer än sex månader. Enligt specialregeln för Schweiz och Japan måste du även uppfylla personliga och medicinska krav för svenskt körkort och kunna styrka dessa med läkarintyg/lämplighetintyg

Ifall körkortet avser behörigheter för lastbil eller buss (C- och D-behörigheter) måste vissa medicinska krav alltid vara uppfyllda, oavsett vilket land du har körkort ifrån.

Ett körkort får inte bytas ut eller ersättas om det är återkallat eller omhändertaget av myndighet eller liknande. Det får heller inte bytas ut om giltigheten gått ut eller om det inte kan uppvisas på grund av stöld eller liknande.

I de fall då körkortet är under lagligt omhändertagande eller utredning, eller om giltighetstiden gått ut måste föraren se till att skaffa ett nytt giltigt körkort i ursprungslandet först. Annars finns ju formellt inget kort att byta ut.

I de fall då körkortet förstörts eller kommit bort genom stöld eller slarv ska beslut om att ersätta körkortet grundas på uppgifter ur polisrapporter, registerutdrag eller vittnesmål.

Hur går utbyte av körkort till?
Ansökan om utbyte av körkort görs via en blankett från Transportstyrelsen. Blanketten samt ditt utländska körkortet skickas in till Transportstyrelsen. Under den tid då ditt körkort är hos myndigheten har du inget gitligt körkort och kan därmed inte framföra aktuella fordon. Om ansökan behöver kompletteras med exempelvis medicinskt lämplighetsintyg, synundersökning eller hälsodeklaration kontaktas du direkt för komplettering.

Vid ansökningstillfället betalas en ansökningsavgift på 150 kr. När ansökan blivit godkänd behöver du även betala en tillverkningskostnad för själva kortet på 150 kr. Däremellan görs en fotografering till en kostnad av 80 kr.

Kortet tillverkas efter att ansökan är godkänd. Transportstyrelsen meddelar eventuellt godkännande genom att skicka ett brev till dig. Samtidigt kommer du att uppmanas att ta dig till ett av Trafikverkets förarprovskontor för att ordna det foto och den namnteckning som ska finnas på kortet. När allt är godkänt och du betalt alla avgifter, totalt 380 kr, skickas ditt svenska körkort till dig i rekommenderat brev. Ditt gamla körkort skickas tillbaka till den myndighet och det land som utfärdat det.

Körkort från utomeuropeiska länder
Alla som kör på svenska vägar måste kunna uppvisa giltigt körkort från sitt hemland. Den som är här på semester eller besök kan, utan tidsbegränsning, köra med ett utländskt körkort under förutsättning av det uppfyller internationella krav om språk och foto. I andra fall måste kortet kompletteras med just begripligt språk och fotot. Ett utländskt körkort är naturligtvis inte giltigt om det är ogiltigt i den stat det utfärdats, om det tidigare bytts ut mot svenskt eller om föraren även har ett omhändertaget eller återkallat kort.

Du som inte är folkbokförd i Sverige köra hur länge som helst på de utländska körkort som uppfyller kraven ovan. Den som söker asyl räknas inte som folkbokförd eller permanent bosatt. När du varit permanent bosatt eller folkbokförd i Sverige i ett år upphör dock ditt utländska körkort, som inte kommer från en EES-stat, att gälla.

Senast tolv månader efter att du fått uppehållstillstånd och blivit svensk medborgare måste du alltså skaffa ett svenskt körkort. Kort från ett icke-EES-anslutet land, Schweiz eller Japan, får inte bytas ut mot ett svenskt. Om du har ett sådant utomeuropeiskt måste du göra förnyade körkortsprov – alltså skaffa ett nytt svenskt körkort via förarprovens kunskapstest och uppkörning. Du kan läsa mer om att ta svenskt körkort här.

Ansöka om undantag
Den som kommer att vistas i Sverige under en längre tid än ett år har möjlighet att ansöka om undantag. Transportstyrelsen godkänner undantag om det inte innebär fara eller risk för trafiksäkerheten. Undantagen som ges gäller främst den som inte avser att bosätta sig i Sverige permanent, exempelvis vid studier eller arbete som är tidsbegränsat.

Bli av med utländskt körkort?
Om du begår något trafikbrott eller allvarligare trafikförseelse som skulle innebära indragning och återkallelse av svenskt körkort kommer även ditt utländska körkorts giltighet i Sverige prövas. Brott mot trafikregler och körkortslagar gäller på samma sätt för alla förare i Sverige. Du kan därmed bli förbjuden att köra i Sverige oavsett vilket körkort du har ifall du begått en allvarlig trafikförseelse eller om du anses direkt olämplig.

Att köra med utländskt körkort
Den som följer trafikregler, körkortsregler och kan visa upp godkänt förarbevis är varmt välkommen att köra på svenska vägar för att upptäcka nya platser, för att återkomma till välkända eller för att underlätta sin eller familjens vardag. Att ha körkort ger som sagt både frihet och möjligheter.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....