Krav på kompetensbevis för yrkesförare, YKB

korkort
Att utföra transporter med buss eller lastbil innebär stort ansvar och ställer höga krav på trafik- och fordonskunskap samt god förarskicklighet. Därför finns numera lagstadgade krav på att yrkesverksamma bussförare ska ha ett aktuellt yrkeskompetensbevis, så kallat YKB. Från och med i höst gäller samma krav för yrkesverksamma lastbilsförare. Yrkeskompetensbevisen utfärdas av Transportstyrelsen och har tagits fram i samarbete med aktuella branschorganisationer. Det fungerar som ett intyg på att föraren har grundläggande yrkesförarkompetens samt regelbundet genomgår viktig fortbildning för att höja kompetensen, säkerheten och skärpan på vägarna.

Transportstyrelsen och flera branschorganisationer ansvarar tillsammans för att yrkestrafiken på vägarna är säker, miljövänlig och effektiv. För att säkerställa detta regleras all yrkestrafik och yrkesförarkompetens av både svensk och europeisk lag. Enligt EU-gemensamma regler krävs numera dokumenterad förarkompetens för att få köra persontransporter med buss och godstransporter med lastbil som yrke.

Det långsiktiga målet med bestämmelserna är att säkerställa att Europas yrkesförare har de kunskaper som krävs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas egen säkerhet, minska bränsleförbrukningen och underlätta framtida rekryteringar av duktiga förare. Genom återkommande fortbildningarna ska kompetensen även hållas aktuell och relevant.

För att få köra buss eller tung lastbil måste alla som grund ha ett körkort för rätt slags fordon, alltså minst C-behörighet eller D-behörighet, oavsett om körningarna sker privat eller mot betalning. För att köra kommersiellt, det vill säga som yrke, måste man sedan 2008-2009 ha eller ha påbörjat en regelstyrd yrkesförarutbildning.

Yrkesförarutbildningen består av två delar; En grundläggande kurs för nya förare samt fortbildningskurser för samtliga förare.

För alla som vill bli yrkesförare krävs alltså, sedan fem år tillbaka, en grundläggande utbildning med avslutande kunskapsprov. Efter godkänt prov fås ett yrkeskompetensbevis - YKB. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att behålla och förnya beviset måste föraren fortbildas vart femte år.

För den som redan är aktiv yrkesförare krävs inte grundutbildningen, men alla måste genomföra fortbildningskurser vart femte år. YKB utfärdas då efter den genomförda fortbildningen.

Sedan september 2015 måste alla bussförare ha påbörjat sin YKB-fortbildning och i september 2016 måste alla lastbilsförare ha påbörjat sin. Därefter kräver lagen att samtliga yrkesförare har ett aktuellt yrkeskompetensbevis och medför det under färd. Har man varken avslutat eller påbörjat sin utbildning eller fortbildning får man inte köra yrkestrafik i Sverige.


Grundläggande yrkesförarutbildning


Du som vill bli lastbils- eller bussförare börjar alltså med att skaffa grundläggande kompetens för att få ett yrkeskompetensbevis. Det får du genom att gå en grundutbildning som avslutas med ett skriftligt prov.

Grundutbildningen är 280 timmar eller 140 timmar beroende på din ålder och erfarenhet. Den omfattar säkerhetsbestämmelser, rationell körning, optimering av bränsleförbrukning, yrkestrafikbestämmelser, trafiksäkerhet, hälsa, service, transportlogistik och anpassade yrkesprov. Ämnesinnehållet är detsamma i båda utbildningvarianterna (lång eller kort kurs), men varje ämne får mindre undervisningstid i den kortare kursen. Vid kunskapsprovet testas alla ovanstående delar och kraven i provet är samma oavsett vilken kurs du gått.

Grundutbildningarna ges av utbildare som har tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens. Hos kommersiella utbildningsföretag kostar en 140-timmars-kurs 22 000 - 25 000 kr inklusive provavgift. Du kan även bli yrkesförare i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning. De utbildar efter en nationellt fastställd kursplan och utbildningen hos dem är studiemedelsberättigad. Provet görs på Trafikverkets förarprovskontor, i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning.

För nyutbildade yrkesförare leder alltså den grundläggande yrkesförarutbildningen, efter godkänt prov, till ett yrkeskompetensbevis som är giltigt i fem år. Därefter måste kunskaperna uppdateras genom fortbildningar vart femte år.


Alla måste inte gå grundutbildningen


Bestämmelserna ovan tillämpas från 10 september 2008 för förare som ska utföra persontransporter med buss, och från 10 september 2009 för förare som utför godstransporter med tung lastbil.

Förare som redan hade godkänt körkort för buss (D-behörighet) eller körkort för tung lastbil (C-behörighet) före dessa datum, behöver inte gå grundutbildningen eftersom de omfattas av det som kallas ”hävdvunna rättigheter”. De måste däremot gå sin första fortbildning inom sju år från att bestämmelserna trädde i kraft – alltså ska YKB-fortbildningen vara påbörjad i september 2015 för alla bussförare och i september 2016 för alla lastbilsförare.


Fortbildning och kompetensutveckling


Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna för föraryrket ständigt förändras. Regelbunden fortbildning och kompetensutveckling ska ge en uppdatering av de viktigaste kunskaperna. Därför finns krav på specifika YKB-fortbildningar för förare.

Du som gått en grundutbildning för bussförare för mer än fem år sedan eller du som omfattas av hävdvunna rättigheter måste redan ha genomgått din första fortbildning för att få fortsätta köra persontransporter. Du som är lastbilsförare och gått grundutbildning eller annan förarutbildning för några år sedan måste påbörja din fortbildning före den 10 september 2016 - utan detta får du inte fortsätta köra godstransporter. I höst krävs alltså att alla förare som omfattas av krav på yrkeskompetensbevis har ett sådant och medför det under färd.

YKB-fortbildningen omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i fem delkurser på 7 timmar vardera. Dessa fem delkurser är:

1. Sparsam eco-körning
2. Godstransporter / Persontransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Trafiksäkerhet och kundfokus

Du behöver inte gå alla fem på en gång utan kan sprida ut dem under flera år. Något prov görs inte efter fortbildningarna, du får dock ett intyg på genomförd kurs.

Kompetensutvecklingskurserna för persontransport eller godstransport kostar 1 500-2 000 kr vardera, alltså upp mot 10 000 kr för alla fem. Oftast betalas kurserna och kurstiden av arbetsgivare som en del av företagets fortbildning, men du kan även själv satsa på att höja din kompetens med detta.

Är du inte aktiv yrkesförare nu men vill ta upp karriären som buss- eller lastbilsförare måste även du genomgå fortbildningarna på minst 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis och få utföra gods- eller persontransporter.

Dessa fortbildningar i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag, samt ibland inom kommunal vuxenutbildning. Det finns flera hundra sådana utbildare och här på fordonskurser.se hittar du listor och länkar till dessa – du kan söka på vilket yrkesbevis du vill ha och i vilken del av landet du önskar gå din yrkesfortbildning.


Undantag från krav om yrkesförarkompetens


Lagen om yrkesförarkompetens innehåller undantag där förare inte omfattas av krav på YKB. Undantagen gäller exempelvis vid körning med fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, fordon som kontrolleras av exempelvis försvarsmakten eller räddningstjänsten, fordon som förflyttas i samband med reparation eller ännu inte tagits i drift i transportverksamhet.

Vid icke-kommerisell persontransport eller godstransport för privat bruk krävs naturligtvis inga yrkeskompetensbevis – sådana köringar sker ju inte yrkesmässigt. Körkort med C- eller D-behörigheter måste dock alltid finnas.


Gemensamt ansvar för att lagen om YKB följs


Både företag som anlitar förare och förarna själva, har ansvar för att sätta sig in i bestämmelserna om yrkesförarkompetens.

Du som är yrkesförare är själv ansvarig för att genomgå den utbildning samt att alltid kunna visa upp giltigt bevis vid kontroll. Om du kör yrkesmässiga gods- eller persontransporter helt utan yrkesförarkompetens kan du dömas till böter. Samma sak gäller om du inte medför yrkeskompetensbeviset vid körning. Företagare som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare utan godkänt YKB döms till böter. Det är alltså ett gemensamt ansvar för förare och arbetsgivare att se till så att kommersiell busstrafik och godstrafik sker lagligt, säkert och med rätt kompetens.

I nuläget, i början av 2016, har oroande få yrkesförare påbörjat sin fortbildning och detta bekymrar aktörerna inom transportsektorn. Förhoppningen för våren och sommaren är att många fler kommer att gå de kurser som krävs för att behålla en god yrkeskompetens. Allra bäst görs detta naturligtvis hos därför godkända utbildare.

Lista över utbildare som anordnar YKB-kurser, godkända av Transportstyrelsen:
https://etjanster-yt-listautb.transportstyrelsen.se/

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....