Har du ett outnyttjat flygcertifikat?

flyg
I Sverige finns drygt 6000 privatpersoner som har någon form av pilotutbildning och flygcertifikat för fritidsflyg. Alltså PPL-certifikat för privat flyg eller certifikat för exempelvis segelflyg, ultralätta plan eller helikopter. För att behålla detta måste alla piloter hålla sina kunskaper aktuella och inte tappa vanan att flyga. För det krävs minst 12 timmars flygning vartannat år eller att man emellanåt gör kontrollflygning med flyglärare eller annan kontrollant. De flesta flygskolor och piloter rekommenderar dock att flyga mer och oftare, inte bara för att det behövs för att hålla igång sin kompetens utan naturligtivs för att det är så fantastiskt att flyga!

Förutom att behålla sina kunskaper måste man som aktiv pilot även betala en årlig avgift för tillsyn och registerhållning hos Transportstyrelsen. För privatflygare är avgiften 640 kr per år medan det är betydligt högre för piloter med kommersiella trafikflygscertifikat. Faktureringen av årsavgifterna sker vid ingången av varje nytt kalenderår. Det betyder att alla som är registrerade som innehavare av ett certifikat per 1 januari får en räkning att betala.

Trots att flygning är en så fantastisk fritidssyssla för många är det ändå en del piloter som inte utnyttjar eller underhåller sitt flygcertifikat. Är du en av dem kanske du inte längre vill betala din årliga avgift för det outnyttjade certifikatet? I så fall kan du ansöka om att på egen begäran få certifikatet helt återkallat eller tillfälligt upphävt. Det är dock viktigt att tänka på att du inte får använda någon av de behörigheter som certifikatet ger under den tid som certifikatet är upphävt. Inte heller kompetenskontroll för förlängning av någon behörighet kan göras.

Ansökan bör skickas i god tid så om du redan vet att du inte kommer nyttja ditt certifikat under kommande år rekommenderas du att redan nu i höst skicka in ansökningsblankett, tillsammans med certifikatet i original, för att slippa avgifterna för 2018. Ansökan som lämnas alltför nära årsskiftet kommer inte att hinna behandlas och därmed undantas inte certifikatsinnehavaren från avgifter förrän ytterligare ett år fram i tiden. Blanketter och instruktioner finns på Transportstyrelsens hemsida och där kan du hitta kontaktvägar för mer information.