Lämna ratten vid återkallelse av körkort

korkort
En körkortsinnehavare, oavsett körkortskategori, som gör sig skyldig till vissa trafikbrott, grövre eller flera överträdelser i trafiken, kan få sitt körkort återkallat. Det betyder att Transportstyrelsen återkallar förarens rätt att använda körkortet. Det blir då ogiltigt och du får inte längre sitta vid ratten eller styret.

Varje år dras nästan 35 000 körkort in i Sverige, så många tusentals personer förbjuds att – under kortare eller längre tid – framföra de fordon som de haft körkortsbehörighet för tidigare. Antalet återkallade körkort på grund av smitning, trafikförseelser och opålitlighet har tyvärr ökat de senaste åren medan återkallelser för rattfylla, allmän brottslighet eller medicinska skäl har minskat något.


Vem bestämmer när och hur körkort ska återkallas, och senare återskaffas?
Vid trafikbrott kan polisen dra in körkort, även utländska körkort, direkt. Formellt är det dock alltid Transportstyrelsen som både godkänner och återkallar alla svenska körkortstillstånd och körkort. Det är även Transportstyrelsen som beslutar om hur lång den så kallade spärrtiden ska vara – det vill säga under hur lång tid ditt körkort är ogiltigt. Kortaste tiden ett körtillstånd är indraget är en månad och som längst kan du bli av med det i flera år, eller till och med för alltid om det dragits in på grund av att du är sjuk eller inte bedöms bli lämpligare för körning i framtiden.

När spärrtiden gått ut måste du alltid skaffa ett nytt körkort, det gamla är återkallat och förblir ogiltigt. Om du varit utan körkort en kortare tid är det en relativt enkel process via Transportstyrelsen. Vid längre återkallelse eller om du haft körkort på prov måste du dock göra helt nya ansökningar, riskutbildningar och förarprov. När några månader återstår på spärrtiden kan du ansöka om körkortstillstånd för nytt kort, men du kan aldrig genomföra förarprov under spärrtiden. Varken kunskapsprov eller körprov/uppkörning. Till slut är det Trafikverket som godkänner alla förarprov och Transportstyrelsen godkänner dig som körkortsinnehavare.

Vilka orsaker kan finnas för att körkort ska återkallas?
Det finns nio så kallade återkallelsegrunder, det vill säga nio orsaker till att ditt körkort kan dras in:

1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri och/eller grov vårdslöshet i trafik.
2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i, oavsett om du själv orsakade olyckan eller inte.
3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel flera mindre fortkörningar.
4. Du har gjort dig skyldig till en väsentlig trafikförseelse som exempelvis fortkörning eller kört mot rött.
5. Du är opålitlig vad gäller nykterhet, t ex om du omhändertagits för berusning vid ett antal tillfällen.
6. Du har gjort dig skyldig till återkommande eller allmän (grov) brottlighet, inte bara trafikbrott.
7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.
8. Du har inte lämnat in efterfrågade läkarintyg, intyg om godkänt förarprov eller liknande.
9. Du har fått körkortet på felaktiga grunder.

Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar Transportstyrelsen om aktuell spärrtid. För övriga punkter finns ingen spärrtid, då gäller återkallelsen tills du blivit frisk, uppvisat läkarintyg eller lämnat in andra bevis för att du kan köra fordon på ett säkert och korrekt sätt. I vissa fall, då särskilda skäl föreligger, kan den som begått ett trafikbrott få en varning istället för att ditt körkort återkallas. Varningen ligger kvar i Transportstyrelsens register i fem år. Om du under dessa fem år återigen begår något trafikbrott kan bedömningen bli hårdare då det ska beslutas du ska få behålla körkort eller inte, och hur länge det i så fall ska vara återkallat.

Hur länge kan ett körkort vara återkallat?
För grovt rattfylleri eller grov överträdelse blir spärrtiden alltid ett eller flera år. Längst spärrtid (minst två år) får den som har dömts för upprepade rattfylleribrott eller har ett diagnostiserar alkoholmissbruk. Istället för spärrtid kan dock, den som varit påverkad av alkohol vid brottstillfället, ansöka om att få körkort med villkor om alkolås. Beviljas du detta kan du köra fordon som är utrustade med alkolås. Om du inte ansöker eller beviljas villkor om alkolås får du en fastställd spärrtid. Spärrtiden vid lindrigare rattfylleri kan bli under 1-12 månader.

För punkt 2-6 ovan, alltså smitning, stora eller upprepade överträdelser, opålitlighet i trafik eller andra brottshänseenden, blir spärrtiden lägst en månad och högst tre år. Grov förseelese ger alltid minst ett års spärr.

För punkt 7-8 finns aldrig en fastslagen spärrtid, där beror kallelsen på sjukdom eller skada och när du är frisk eller åter godkänd av läkare hävs spärrtiden. Om du inte lämnat in de läkarintyg eller andra intyg som behövs (t ex efter förarprov) kan du inte heller få köra förrän godkända intyg är inlämnade till Transportstyrelsen.

Hur skaffas nytt körkort då det tidigare återkallats?
För att få köra igen, efter spärrtiden, måste du skaffa ett nytt körkort. Oavsett varför eller hur länge du varit av med ditt körkort behöver oftast börja denna process med att skicka in en ansökan om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Tillsammans med ansökan kan du ofta behöva bifoga lämplighetsintyg på att din syn, hörsel eller andra hälsofaktorer är tillräckligt tillförlitliga för att du ska kunna bli en bra förare. I vissa fall blir det aktuellt att lämna in ett särskilt läkarintyg för att styrka exempelvis nykterhet, drogfrihet eller återhämtning från en skada eller sjukdom som tidigare hindrat körkortsinnehavet. När du ska lämna in din ansökan får du veta vad som kommer att krävas av just dig. Vid ringa trafikförseelser kan du slippa både ansökan om körkortstillstånd, då räcker det med enklare ansökan om nytt kort (se nedan).

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut så att du exempelvis kan övningsköra eller gå riskutbildningar. Ett grundkrav för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en körkortsansökan är att du är permanent bosatt i Sverige.

Olika regler gäller sedan beroende på om ditt körkort var utfärdat med prövotid eller inte, beroende på vilken återkallelsetid som gällt och beroende på vad som orsakat till indragningen:

När spärrtiden varit under ett år och du inte haft körkortet på prov kan körkortet återfås och förnyas utan större besvär – det räcker då att din inskickade ansökningar beviljas av Tarnsportstyrelsen. I andra fall måste du först få körkortstillstånd och sedan göra nya och godkända förarprov. Det blir alltså som att ta körkort helt på nytt.


Olika krav för att få nytt körkort?
Alla nya körkort i Sverige fås med två års så kallad prövotid. Det är som att ha körkortet ”på prov” och om du begår trafikbrott under denna tid kan du direkt bli av med ditt körkort och måste börja om från början med riskutbildning, körkortsteori och uppkörning. Om ditt körkort återkallas med anledning av brott eller nykterhetsanmärkningar under prövotiden måste du alltid göra nya förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan utfärdas. För att få göra förarprov måste du, som alltid, ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig riskutbildning.

Gällande körkort utan prövotid finns tre flera alternativ:

a) I de fall då spärrtiden är ett år eller kortare, då din trafikförseelse var relativt lindrig som rödljuskörning eller fortkörning kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan särskild prövning. Du får i så fall automatiskt en ansökningsblankett för nytt körkort hemskickad några veckor innan spärrtiden går ut.

b) I de fall då spärrtiden är ett år eller kortare men beror på grövre trafikbrott så som rattfylleri, stor vårdslöshet i trafik, opålitlig i nykterhetshänseende eller annat allvarligt brott måste du ansöka om körkortstillstånd.

c) I de fall spärrtiden är längre än ett år måste du göra ett nytt förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan tillverkas. För att få göra ett nytt förarprov måste du först ha ett giltigt körkortstillstånd.

Ifall kortet varit återkallat till följ av sjukdom eller skada måste du ansöka om körkortstillstånd med godkända läkarintyg eller liknande. Likaså om du inte tidigare lämnat in efterfrågade läkarintyg eller bevis på avklarade förarprov.

När är en behörig att köra igen?
Det ska alltså alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse och avslutad spärrtid – oavsett om du gjort nya förarprov eller inte. Om du haft körkortet återkallat under kortare tid, efter ett lindrigare brott får du köra igen så fort återkallelsetiden har gått ut, alltså dagen efter! Även om ditt nya kort ännu inte har dykt upp i din brevlåda. Du måste dock alltid ha med dig en identitetshandling, till exempel pass eller ID-kort när du är ute på vägarna. Är du tvungen att göra om förarproven får du köra bil, buss, lastbil eller MC efter att du klarat förarproven för den körkortskategori du behöver.

Väl ute på vägarna igen är det förstås viktigt att köra så säkert, lagligt och rätt att inga skador uppstår och att du inte blir av mer körkortet igen.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....