Körkortshandledare och handledarutbildning

korkort truck & maskin

Den som skaffar körkort genom en trafikskola får där stöd av trafiklärare som hjälper en på vägen mot ett avklarat körkort. All förarutbildning för den som vill få köra moped och vissa motorredskap (AM-behörighet) måste ske på en godkänd skola, privat övningskörning är inte tillåten. För alla andra körkortbehörigheter – för personbil, motorcykel, lastbil och buss - är privat övningskörning tillåten och rekommenderas för att eleven ska få så många ”körtimmar” som möjligt. Den som vill övningsköra privat, helt eller i kombination med trafikskolelektioner, måste ha en godkänd handledare. Här reder vi ut vad det innebär:

Handledaren ska följa med i eller på fordonet vid all övningskörning och det är handledaren som, ur trafiksäkerhetssynpunkt, ses som ansvarig förare. Handledaren stöttar, utbildar och vägleder under de praktiska körövningarna.

Att vara handledare innebär utmärkta möjligheter att hjälpa framtidens fordonsförare att få sina efterlängtade körkort på ett bra och säkert sätt - alltså är det ett viktigt uppdrag och ett mycket stort ansvar.

Handledarens ansvar

Som handledare ansvarar du för någons privata övningskörning och trafikutbildning, det vill säga all den praktiska övning som sker utanför trafikskolornas verksamhet. Som handledare ska du lära ut så mycket du kan och vara ett gott stöd för den som lär sig hantera bil, MC, buss eller lastbil i trafik. För det behöver du ha haft giltigt körkort under några år och vara duktig på att köra det fordon ni ska övningsköra i. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen och du är därmed ansvarig för era färder i eller utanför den allmäna trafiken. Du behöver ha god uppsikt över trafikflödet, hjälpa till med trafikplanering och vara beredd att agera om något händer. Du ska bedöma att den som övningskör gör det på en lagom nivå och varken utsätter sig själv eller sina medtrafikanter för faror.

Du ansvarar också för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen och därmed har goda förutsättningar att klara sin uppkörning, det vill säga körprovet hos Trafikverket.

Ansökan och godkännande hos Transportstyrelsen

Den som vill ta körkort behöver skaffa körkortstillstånd och en eller flera handledare. Den som ska vara handledare behöver ett handledartillstånd. Båda dessa tillstånd ansöker man om hos Transportstyrelsen och övningskörningen kan inte påbörjas innan dessa är klara. Ett undantag är om ni ska övningsköra för att häva ett villkor på automatväxlat fordon och inga medicinska hinder finns för detta. Körkortsaspiranter kan läsa mer här om krav och tillstånd för den som vill ta körkort.

Varje person som åtar sig uppdraget att vara handledare ansöker om att bli godkänd som sådan för en viss elev och för en viss körkortsbehörighet. Om man vill lägga till fler behörigheter eller vara handledare för flera elever innebär det nya ansökningar. Varje ansökan kostar 150:- hos Transportstyrelsen. Ansökningarna görs direkt på nätet eller genom blanketter som kan beställas från Transportstyrelsen. Även betalningen, både för körkorts- och handledartillstånd, kan ske direkt på myndighetens hemsida. Ansökningarna behandlas inte förrän avgifterna är betalda. Om du och din tänka elev ansöker samtidigt behandlas elevens ansökan om tillstånd först. Utan det finns ju ingen att handleda.

När du blivit godkänd blir du det för att handleda just en särskild elev. Varje godkännande gäller i fem år – så lång tid har ni på er att övningsköra tillsammans innan nya intyg måste skaffas.

Du kan även ha ansökt om att handleda flera olika elever genom flera olika ansökningar och då kan du vara godkänd för max femton elever åt gången. Varje elev kan ha flera handledare och därmed få köra med fler än bara dig.

När Transportstyrelsen beviljat din ansökan skickas ett "Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning" till dig. Beviset är det så kallade handledarintyget och det ska vara med vid all övningskörning.

Krav för att få bli handledare

För att godkännas som handledare och få ett handledartillstånd måste du uppfylla följande krav:

- Du ska vara minst 24 år

- Du ska ha haft svenskt körkort för aktuella behörigheter i minst fem år. Om ditt körkort varit återkallat de senaste åren måste du haft körkort i minst fem av de senaste tio åren.

- Ett körkort från annat EES-land (EU, Norge, Island och Liechtenstein) är också godkänt för att få vara handledare, men kopia på ett sådant utländskt kort måste bifogas tillsammans med ansökan. De körkort som är utfärdade i Sverige har Transportstyrelsen i sitt eget register och kan själva ta fram all aktuell information som krävs.

- Du ska vara skicklig och van köra den fordonstyp som övningskörningen avser.

- Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för B-körkort (personbil eller lätt lastbil) måste ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd. Denna kallas även handledarutbildning, se nedan.

Den B-körkorts-handledare som redan gått en introduktionsutbildning de senaste åren behöver inte gå om den. För den som nyligen har gått utbildningen rapporterar utbildaren in när du är godkänd och Transportstyrelsen får intyget automatiskt. De som gick kursen under 2011 fick då ett utskrivet intyg som måste bifogas ansökan eftersom det centrala datasystemet inte fungerade innan oktober 2011.

Observera att introduktionutbildningen bara är krav för B-körkortsträning, men att alla motorfordon där privat övningskörning är tillåten kräver godkännande av en utsedd handledare. Handledaren ska vara med i fordonet vid buss- och lastbilsträning samt sitta på motorcykeln vid MC-träning.

Transportstyrelsen godkänner dig inte som handledare om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, rattfylleri eller opålitlighet i nykterhetssynpunkt. Du kan heller inte godkännas om ditt körkort varit återkallat flera månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel som exempelvis fortkörning eller rödljuskörning. Den som under de senaste tre åren har eller har haft körkort förenat med alkolås kan inte heller beviljas som handledare.Krav på fordonet vid övningskörning

Det finns egentligen inga speciella krav på fordonet som används för den privata övningskörningen, mer än att det måste utrustas med en övningskörningsskylt.

I trafikskolornas och Trafikverkets bilar finns så kallat dubbelkommando där läraren eller kontrollanten har pedaler och speglar även på högersidan av bilens framsäte. De är även utrustade med trepunktsbälten och huvudstöd för bättre säkerhet och bekvämlighet om något händer. Sådana väl utrustade övningsbilar erbjuds för uthyrning hos många trafikskolor, men de allra flesta privatister kör med den bil som redan finns i familjen eller som du som handledare brukar använda.

Några tips för att underlätta och öka säkerheten vid den privata övningskörningen är att montera en extra innerspegel/backspegel för att bättre se trafiken bakom er samt en ögonspegel för att se hur eleven läser av omgivningen. Att du som handledare har möjlighet att dra i handbromsen är också rekommenderat, men tänk på att handbromsen verkar på bakhjulen så bromssträckan dubbleras och sladdrisken ökar i jämförelse med tryck på bromspedalen. För dem som så önskar finns enklare system för dubbelkommando att köpa för 1500- 2000 kr.Introduktionsutbildning som handledarutbildning

När du ska vara handledare för B-körkort (personbil och lätt lastbil) behöver alltså både du och din elev ha gått en så kallad introduktionsutbildning. De är giltiga i fem år och ni måste båda ha en aktuell och godkänd utbildning registrerad innan ni kan börja köra tillsammans.

Introduktionsutbildningen, för dig kallad ”handledarutbildningen”, omfattar tre delar:

- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

- Hur man planerar ooch strukturerar övningskörning

- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

Utbildningarna är minst tre timmar långa och informerar dig som handledare om ditt ansvar och ger tips om hur övningskörningen kan läggas upp på bästa sätt. De ger även tips om vilka krav som ställs vid uppkörning och teoriprov, det som vid Trafikverkets prov kallas körprov och kunskapsprov. På så vis får både du och den framtida föraren veta vad han eller hon förväntas klara vid sina provtillfällen.

Ni får även information om hur bilförare rekommenderas att köra för att minimera bränsleförbrukningen och därmed minska både sina egna kostnader och slitaget på miljön. Man tar även upp hur viktig körerfarenheten är för säkerheten och på vilka sätt du och din elev kan tolka trafiken helt olika.

När utbildningen är avslutad rapporterar utbildaren direkt till Transportstyrelsen att din/er kurs är klar och att du kan godkännas som handledare. Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes och rapporterades in. Så lång tid har du och den aktuella eleven på er att övningsköra tillsammans. Vill du vara handledare för fler gäller samma utbildning under dessa år – du behöver inte gå en ny kurs så länge den gamla är giltig med du måste, som sagt ovan, ändå skicka in en ansökan om att bli handledare för varje enskild elev.Pris för introduktionsutubildning

Många olika trafikskolor och kursanordnare erbjuder denna typ av kurs på många olika vis. Det viktigaste är att se till så att du väljer en utbildare och utbildning som är godkänd av Transportstyrelsen och därmed kommer att gälla vid ansökan om handledartillstånd. Du behöver även tänka på att upplägget och kurstiderna passar dig, och eventuellt din elev om ni går kursen ihop.

Eftersom den fria marknaden styr trafikskolorna kan priserna variera och den som anordnar kursen bestämmer själv kostnaden. Vanligen ligger avgiften på 300-500 kronor per kursdeltagare, alltså en avgift för dig och en för varje elev. När du jämför priser är det även bra att kolla huruvida eventuellt kursmaterial ingår eller om fler kostnader tillkommer.Undantag vid utökad B-behörighet

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning. Ni får då på egen hand lägga upp övningarna och praktiken så att en framtida uppkörning klaras med så gott resultat som möjligt. Utökad B-behörighet eller BE-behörighet innebär att man får köra personbil med så tungt släpfordon att ekipaget har en sammanlagd totalvikt på mer än 3 500 kg. Riktigt tunga släp kan kräva C- eller D-behörighet.Säkerhet som viktigaste mål

Kom ihåg att din uppgift som handledare självklart är att hjälpa din elev att få sitt körkort. Men det är även din uppgift att måna om att vägen dit blir säker, smidig och effektiv. Att föraren likaväl som alla medtrafikanter kan känna sig trygga och säkra i trafiken, både under övnignstiden och efter att körkortet är avklarat, är i längden det allra viktigasteSkärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....